Országunkért, településeinkért, közösségeinkért

az egyetértés és a szeretet reményében

 

Mit kívánunk a Magyar Nemzetnek?

Bárki kormányozza is az országot a jövőben, az alábbi követelésektől ne térhessen el!

A közvagyon kiárusítása nyomorunkat és kiszolgáltatottságunkat növeli. Ezért követeljük, hogy
1) vizsgálják felül azokat a privatizációs ügyeleteket, amelyek során a mindenkori kormány túllépett alkotmányos hatáskörén,
2) a Nemzeti Földalap földvagyonából csak a helyi gazdálkodók részesüljenek,
3) a vízellátás és a közművek maradjanak közösségi tulajdonban,
4) állítsák le az egészségügyben zajló forráskivonást,
5) vessenek gátat a falusi iskolahálózat  sorvadásának,
6) az önkormányzatok ne a maradék közösségi vagyon feléléséből jussanak bevételhez!

Az államháztartás rendbetételére javasoljuk az arányos közteherviselést:
7) a külföldi befektetőknek a hazaiak rovására nyújtott kedvezmények felszámolását,
8) a környezetszennyezés adóztatását,
9) a munkát terhelő adók mérséklését,
10) az ellenőrizhetetlen módon keletkezett vagyon megadóztatását,
11) a fejlesztési forrásokkal űzött korrupció, a pazarló állami beruházások leállítását,
12) a közvagyon hűtlen kezelőinek törvényes felelősségre vonását.

Magyarországon a munkaképes korú emberek fele nem folytat legális kereső tevékenységet. A hazai gazdaság talpraállítása érdekében a foglalkoztatás javítására összpontosító gazdasági, szociális és képzési politikát kívánunk, és ennek szellemében
13) a kis- és közepes méretű hazai gazdaságokat sújtó rendelkezések eltörlését, az uniós bürokrácia megfékezését
14) a hazai piacok védelmét,
15) a termőföld eladására kimondott moratórium fenntartását – külföldiek és cégek ne vásárolhassanak földet Magyarországon,
16) élelmiszer-önrendelkezést,
17) energiafüggőségünket enyhítő takarékossági intézkedéseket, a megújuló energiaforrások szerepének növelését,
18) a kereskedelem szabadságára hivatkozva ne akadályozzák a helyi közösségeket természeti és kulturális értékeik védelmében!

A politika becsületének helyreállítása érdekében követeljük:
19) a döntéshozók személyi felelősségének növelését, a döntési folyamatok nyilvánosságát,
20) a médiumok irányításának és gazdálkodásának függetlenítését a politikai pártoktól,
21) pártszolgálati rendőrség, privatizált biztonsági erők helyett a közrendészet társadalmi ellenőrzését országos és helyi szinten,
22) az önkormányzatiság tényleges feltételeinek biztosítását a települések, munkahelyi és szakmai közösségek számára,
23) a kollektív jogok teljességét a határainkon túl élő magyarok számára,
24) társadalmi vitát a választási törvény reformjáról!

A közbizalom helyreállításának feltétele, hogy az országnak a nép által választott vezetője legyen. Ezért a válságból kivezető út első lépéseként elengedhetetlennek tartjuk a Parlament feloszlatását!

a 2009. júniusi Nemzeti Zarándoklat kezdeményezői és szervezői

 
2009. június 10-20.

 
Kezdeményezésünk indítéka, hogy hazánkban a negatív folyamatok felgyorsultak. Nemzetünk mély morális és gazdasági válságban van. A társadalmi rétegek egymással szembe fordultak, a szegénység, a kilátástalanság és a tehetetlenség egyre nagyobb feszültséget okoz, elszaporodtak a brutális, erőszakos támadások, hétköznapi cselekedetté vált a megélhetési bűnözés. Gyűlölet gyűlöletet, erőszak erőszakot szül. A hatalmon lévő pártpolitikai elit nemzeti, gazdasági, etnikai és vallási problémáink megoldására nem képes. Egymással való civódásuk nem ad teret az alulról jövő kezdeményezéseknek, valós reformok helyett csak megszorítások történnek. A felelősséget, pedig a legvédtelenebb csoportokra terelik és terhelik.

 

Mi, a települések polgármesterei – mint a két malomkő között őrlődő búzaszemek – a saját vállunkon érezzük az állampolgáraink egyre sokasodó gondjait, és a mindnyájunkat sanyargató kormányzati intézkedések elvárásait.

Az állampolgárok alapvető igényeinek kiszolgálását települési és megyei intézményeinkkel (pl.: iskolák, egészségügy, közmunkák stb.) látjuk el. Az elmúlt években szomorúan tapasztaljuk életközösségeink rombolását. Számtalan helyen megszűntek településeink alapvető intézményei: az óvodák, iskolák, postahivatalok, egészségügyi intézmények, a vasúti vonalak, buszjáratok és ezek által a munkahelyek is. A még meglévő intézményeinket egyre nehezebben tudjuk működtetni, mert a forráselvonások miatt a fenntartásukhoz szükséges fedezetekkel nem rendelkezünk. A legújabban azon polgármesteri hivatalaink bezárását és önkormányzataink megszüntetését tervezik, amelyek a helyi végrehajtó szervek, a közösségeinket összetartó, munkahelyeket biztosító és a segélyeket kifizető hivatalok.

 

Az összefogás útja

Célunk a szeretet erejével megszelídíteni az ellenséges indulatokat. Elindulni az összefogás útján, megtalálni a kiutat a jelenlegi helyzetből. Közelebb hozni az egymástól eltávolodott embereket. A városit a falusival, a szegényt a gazdaggal, a magyart a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, a hívőt a világival, a jobboldalit a baloldalival, a politikust a választóival, a munkaadót a munkavállalóval, az embert az emberrel.

Államalapító Szent István királyunk intelmeire és intézkedéseire kívánjuk felhívni a figyelmet.

Megemlékezünk a megyék ezer évvel ezelőtti alapításáról.

A Zarándoklat során szeretnénk megmutatni, hogy értékeket képviselünk.

Hetven közéleti szereplő, köztük közjogi méltóságok egykori viselői nyilatkozatban üdvözölték és támogatják kezdeményezésünket, követeléseik képviseletére kértek bennünket. A gazdaság talpraállítására, az államháztartás rendbetételére, nemzeti érdekeink határozottabb képviseletére, a politika becsületének helyreállítására tett javaslataikkal egyetértünk, utunk során terjeszteni fogjuk, és gyűléseinken vitára bocsátjuk.

Nemzeti Zarándoklatunk formája, hogy településeink vezetőiként közösségeink élére állunk, magunkhoz vesszük jelképeinket és békés zarándoklattal Zemplénből - 2009. június 10-én Pálházáról, 2009. június 11-én Komlóskáról - gyalog elindulunk Budapestre. Minden égtáj felől elindul egy-egy menet a főváros felé és 2009. június 20-án mindannyian ott találkozunk. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk az ország minden részéről, kelet felől, dél felől, nyugat felől és észak felől is.

A településvezetők javaslatait és a lakosság nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve azt kérjük, hogy Zarándoklatunkhoz lehetőségeikhez képest csatlakozzanak egy órára, egy napra, vagy akár több napra is. Köszönettel fogadjuk, ha egy staféta jelleggel a településük határában várják a Zarándokokat, és a szomszéd település határáig már együtt tesszük meg a következő kilométereket. Így minden nap folyamatosan utunk során 8 órától 20 óráig, magunkhoz gyűjtjük a csatlakozókat.

Budapesten 2009. június 20-án az égtájak felől érkező zarándokok találkozásakor egy napos rendezvényt tartunk. Ide várjuk mindazokat, akik egyetértenek a Zarándoklattal. Előre meghatározott helyeken és időben találkozunk, ahonnan a központi rendezvény helyszínéig az utolsó kilométereket gyalog tesszük meg a minket támogató fővárosi lakossággal közösen. Történelmi egyházaink ökumenikus istentisztelete után nagygyűlést tartunk, ahol véleményt mondunk, és javaslatokat teszünk.

 

Csatlakozzon minden jó szándékú ember!

Keressük és várjuk a nemzetünk és településeink értékei iránt aggódó embereket.

Mindazokat a polgármestereket, önkormányzati képviselőket, lakosokat, a nemzeti és etnikai kisebbségeket és azok vezetőit, az egyházaink vezetőit és híveit, a közszolgákat, falugondnokokat, pedagógusokat, egészségügyi dolgozókat, orvosokat, postásokat, vasutasokat, buszvezetőket, önkénteseket, civil szervezeteket, polgárőröket, önkéntes tűzoltókat és hivatásos önkormányzati tűzoltókat, rendőröket, kulturális csoportokat, hagyományőrzőket, a modern kultúrát képviselő művészeket, a gazdákat, a vállalkozókat, a dolgozókat, a munkanélkülieket, a sportolókat, az időseket és a fiatalokat… egyszóval mindenkit, aki azonosulni tud az egymás iránti tiszteleten alapuló, kölcsönös felebaráti szeretettel.

Elutasítjuk a gyűlöletkeltőket, a közösségből kirekesztőket, a szélsőséges csoportokat, a bűnözőket.

Rendezvényünket pártpolitika-mentesen kívánjuk megszervezni.

 

Alapelveink

A résztvevőktől kulturált emberhez méltó viselkedést várunk el.

Kérjük, tanulják meg nemzeti himnuszainkat, énekeinket, dalainkat.

Kérjük, felejtsék el a gyalázkodó, rágalmazó, trágár, sértő kifejezéseket.

Készítsenek éltető, közösségeik értékeire felhívó transzparenseket.

Ne készítsenek negatív tartalmú feliratokat, ne hozzanak másokat riasztó jelképeket, zászlókat.

 

Az önszerveződés ereje

Mivel a rendezvény lebonyolításához az önkormányzataink rossz anyagi helyzete miatt nagyon kevés forrással rendelkezünk, ezért minden résztvevőtől és támogatónktól az önszerveződést és egymás segítését kérjük. Tehát, ha egy település vezetése és lakossága úgy dönt, hogy elindul, önmaguknak kell előteremteni az ehhez szükséges forrásokat.

A befogadó falvak, városok és kerületek vezetőitől kérjük, hogy bocsássák rendelkezésünkre az embereink alapvető ellátásához szükséges közösségi épületeket, közterületeket.

Kérjük a rendvédelmi szerveket, hogy a békés zarándoklatunkat biztosítsák, és tartsák távol a provokátorokat.

Rajtunk múlik, hogy gyermekeink, unokáink mire fognak emlékezni. Arra, hogy a XXI. század elején volt Magyarországon 3175 polgármester és közel tízmillió állampolgár, akik tétlenül nézték, hogyan teszik tönkre országukat, hogyan szüntetik meg intézményeiket, hogyan ítélik sorvadásra falvaikat, városaikat, vagy arra, hogy az egyik legnagyobb válság idején, ezek az emberek képesek voltak összefogni Magyarország, a települések, a közösségek érdekében.

 

Komlóska, 2009. május 6.

 
Az összefogás reményében tisztelettel várunk minden jó szándékú zarándokot:

 

Köteles László                                                           Lesovics Miklós

Komlóska község polgármestere                               Pálháza város polgármestere

 

A dokumentum letöltése:        

A jelentkezési lap letöltése:  

Részletek, friss információk: www.nemzetizarandoklat.hu

További részleteket, friss információkat a településeink honlapján (www.komloska.hu; www.palhaza.hu) és a blogunkon (http://nemzetizarandoklat.blogter.hu ) találnak.

Írjanak nekünk a zarandoklat2009@freemail.hu e-mail címre.